Biểu Mẫu

Mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp

Tải về

Mẫu sổ ghi chép theo dõi giải quyết tranh chấp

Mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp là mẫu sổ được lập ra để ghi chép lại việc giải quyết tranh chấp. Mẫu sổ nêu rõ thông tin trung tâm, chi nhánh, đơn vị giải quyết, số hiệu vụ kiện, thời gian kiện, người kiện, phí kiện… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ ghi chép theo dõi giải quyết tranh chấp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

QUYỂN SỐ:………………………………

Mở ngày ……… tháng ………. năm ………….

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

STT Số hiệu vụ kiện 1
Ngày, giờ nhận đơn kiện
Họ và tên nguyên đơn, bị đơn
Địa chỉ liên lạc của nguyên đơn, bị đơn
Nội dung của vụ tranh chấp
Giá trị tranh chấp Tranh chấp đang giải quyết
Ngày tranh chấp đã giải quyết xong
Phí trọng tài dự kiến
Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm ……. đến ngày 31 tháng 12 năm ………)

– Tổng số tranh chấp đã thụ lý:…………………………………………………………………

– Tổng số tranh chấp đang giải quyết:………………………………………………………….

– Tổng số tranh chấp đã giải quyết xong: ………………………………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày …… tháng …. năm …….

Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài,
Chi nhánh của Trung tâm trọng tài,
Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

1 Số hiệu vụ kiện được ghi theo thứ tự số 1 cho đến hết năm và bao gồm phần số, năm và ký hiệu chữ vụ kiện là VK, ví dụ vụ kiện số 1 của năm 2012 được ghi như sau: 01/2012-VK.

Mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button