Biểu Mẫu

Mẫu sơ yếu lí lịch của người đứng đầu cơ sở in

Tải về

Mẫu sơ yếu lí lịch của người đứng đầu cơ sở in mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu sơ yếu lí lịch của người đứng đầu cơ sở in ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Đơn gồm các thông tin: Họ và tên, nguyên quán, nơi sinh…..

Nội dung của mẫu sơ yếu lí lịch của người đứng đầu cơ sở in

Ảnh
4 x 6 cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ IN

1. Họ và tên ……………………………………………………… Bí danh:…………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………… Nam, nữ:…………………………..

3. Nguyên quán:………………………….. …………………………..

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………….. …………………………..

5. Nơi đăng ký tạm trú hiện nay (nếu có):………………………….. …………………………..

6. Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân) số:

Cấp ngày, tháng, năm: …………………………………………..: Nơi cấp:………………………….

7. Dân tộc: …………………………… Tôn giáo: ……………………… Quốc tịch:……….

8. Kết nạp Đảng CSVN ngày …… tháng …… năm ……….; ngày chính thức

9. Kết nạp vào ĐTNCSHCM ngày ……. tháng …… năm………….

10. Tình trạng sức khỏe hiện nay:………………………….. …………………………..

11. Trình độ văn hóa: ……………………………….. Trình độ chuyên môn:

12. Trình độ chính trị:………………………….. …………………………..

13. Chức vụ trong cơ sở in:………………………….. …………………………..

14. Tên cơ sở in:………………………….. …………………………..

15. Ngành, nghề kinh doanh về in:………………………….. …………………………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Làm công tác gì, cơ quan nào, chức vụ?

Địa chỉ ở đâu?

Tôi cam đoan những nội dung khai trong bản lý lịch này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………….., ngày …. tháng ….. năm ……
Người khai ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sơ yếu lí lịch của người đứng đầu cơ sở in

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button