Biểu Mẫu

Mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư

Tải về Bản in

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư

Mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: /BKHĐT-ĐTNN
  V/v thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy CNĐKĐTRNN

  Hà Nội, ngày … tháng … năm …

  Kính gửi: … (tên nhà đầu tư)

  (Địa chỉ: …)

  Theo đề nghị của nhà đầu tư …tại văn bản số … ngày … tháng … năm … về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số … ngày… tháng … năm… chấm dứt hiệu lực từ ngày … tháng … năm …

  Nhà đầu tư… (tên nhà đầu tư) có trách nhiệm:

  – Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài theo các quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và chuyển toàn bộ vốn, tài sản hợp pháp về nước theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  – Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động theo quy định tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  Thông báo để nhà đầu tư biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao,
  – LĐ-TB&XH, Bộ quản lý ngành;
  – Ngân hàng NNVN;
  – UBND tỉnh/thành phố … (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở/cư trú);
  – Cục thuế tỉnh/thành phố… (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở/cư trú);
  – Cơ quan chủ quản (nếu có);
  – Lưu: VT, Cục ĐTNN(…).

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG
  CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  (Ký tên, đóng dấu)

  Mẫu thông báo chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký đầu tư

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button