Biểu Mẫu

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát

Tải về

Mẫu thông báo rà soát hóa đơn điện tử

Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát là mẫu thông báo được Cơ quan thuế lập ra nhằm thông báo về việc hóa đơn điện tử của đơn vị cần rà soát. Dưới đây là nội dung chi tiết mẫu thông báo, mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN THUẾ
CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………./TB-……….

…………., ngày……..tháng……năm…..

THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN RÀ SOÁT

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử của đơn vị cần rà soát như sau:

STT

Mu s

Ký hiệu hóa đơn đin tử

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn đin tử

Loại áp dụng hóa đơn đin tử

Lý do cần rà soát

1

2

3

4

5

6

7

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, đơn vị thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button