Biểu Mẫu

Mẫu thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Tải về Bản in

Mẫu thông báo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Mẫu thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

  Kính gửi:

  – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
  – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

  (Tên các nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số… ngày… tháng… năm…, nay thông báo thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài như sau:

  – Đã được nước … (tên nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) chấp thuận hoạt động đầu tư theo văn bản số …ngày… tháng… năm…do … (tên cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư) cấp.

  – Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài số … mở tại…(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

  – Dự án được thực hiện từ ngày… tháng … năm…

  – Tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: …

  Tài liệu gửi kèm:

  – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số … cấp ngày… tháng… năm …;

  – Bản sao văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư;

  – Bản sao văn bản của tổ chức tín dụng chấp thuận cho nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;

  – Bản sao các tài liệu liên quan khác (nếu có).

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Nhà đầu tư
  Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

  Mẫu thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button