Biểu Mẫu

Mẫu thông báo kết luận

Tải về

Mẫu thông báo kết luận mới nhất

Mẫu thông báo kết luận là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo kết luận về một việc nào đó. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin cơ quan gửi thông báo, nội dung của bản thông báo, thông báo về vấn đề gì… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo kết luận tại đây.

Mẫu thông báo kết luận

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo kết luận như sau:

TÊN CƠ QUAN (1)

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: ……/TB

………, ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Về …………(2)……………

Kính gửi: ……………………………………………………..

(3) ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……..;
– Lưu…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên đóng dấu)

(1): Tên cơ quan hoặc tên hội nghị.

(2): Nội dung thông báo.

(3): Tóm tắt nội dung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button