Biểu Mẫu

Mẫu thông báo nghỉ hưu

Tải về

Mẫu thông báo nghỉ hưu mới nhất

Mẫu thông báo nghỉ hưu gửi tới các cán bộ công chức, viên chức trước khi nhận Mẫu Quyết định nghỉ hưu chính thức để nhận bảo hiểm xã hội, được ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã được share-data.top.vn cập nhật và gửi đến các bạn nghiên cứu và tham khảo, theo dõi nội dung.

Hình ảnh Mẫu thông báo nghỉ hưu:

Nội dung Thông báo nghỉ hưu bản word như sau:

……..(1)…….

———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

Số: ……../TB-…

….., ngày …. tháng …. năm ….

THÔNG BÁO (2)
Về việc nghỉ hưu đối với công chức

Kính gửi: Ông (bà)……………………………………………………….

– Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

– Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

– Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

– Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

– Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo:

Ông (bà) ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ….. năm …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày … tháng … năm …. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

…. (1) … thông báo để ông (bà) ….. được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Hồ sơ công chức, TCCB.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;

(2): Thông báo được cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức giao trực tiếp cho công chức.

Các bạn có thể tham khảo một số tài liệu, văn bản liên quan như:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button