Biểu Mẫu

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

Tải về Bản in

Mẫu bản thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi. Mẫu được ban hành theo Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi theo phương thức thỏa thuận

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số:
  V/v thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi theo phương thức thỏa thuận

  ………, ngày… tháng… năm……

  Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

  Căn cứ danh sách đăng ký hoán đổi của chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương, ……(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phong tỏa số trái phiếu chính quyền địa phương (trái phiếu chính quyền địa phương bị hoán đổi) đăng ký hoán đổi từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …., cụ thể như sau:

  Thông tin về trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

  Thông tin về việc phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

  TT

  Chủ sở hữu trái phiếu chính quyền địa phương

  Số tài khoản lưu ký trái phiếu chính quyền địa phương

  Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương sở hữu

  Khối lượng trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi đề nghị phong tỏa

  Đơn vị đại diện thỏa thuận hoán đổi

  (*)

  I. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

  – Ngày phát hành lần đầu:

  – Ngày đáo hạn:

  – Lãi suất danh nghĩa:

  – Phương thức thanh toán gốc, lãi

  1

  A

  2

  B

  3

  C

  Tổng cộng

  II. Mã trái phiếu chính quyền địa phương:

  – Ngày phát hành lần đầu:

  – Ngày đáo hạn:

  – Lãi suất danh nghĩa:

  – Phương thức thanh toán gốc, lãi

  1

  G

  2

  H

  3

  K

  Tổng cộng

  (*) Ghi rõ công cụ nợ thuộc sở hữu của đơn vị hay đơn vị thỏa thuận hoán đổi cho khách hàng.

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Sở GDCK (để theo dõi);
  – Lưu: VT, …

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG
  (Ký tên và đóng dấu)

  Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button