Biểu Mẫu

Mẫu thông báo từ chối hoặc chậm chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Tải về

Mẫu thông báo từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu thông báo từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc từ chối hoặc chậm chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người đề nghị chi trả bảo hiểm, lý do từ chối chi trả, cơ quan bảo hiểm từ chối… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo từ chối chi trả bảo hiểm thất nghiệp tại đây.

Mẫu thông báo từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH/THÀNH PHỐ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày…tháng…năm….

THÔNG BÁO

Về việc từ chối (hoặc chậm) chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố
– Ông/bà ……..……..

Theo Quyết định số ……../QĐ-LĐTBXH ngày………tháng……….năm………….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc (*) ……………………… đối với ông/bà ……………………………, Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp cho ông/bà …………………………….. theo quy định. Tuy nhiên, do (nêu lý do từ chối chi trả hoặc chậm chi trả) ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

nên Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………………. từ chối (hoặc chậm) hiện chi trả theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………………….. thông báo để quý Sở và ông/bà …………………………………./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ông/bà………;
– Lưu VT.

Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh/thànhphố
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(*) hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp một lần, hỗ trợ học nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button