Biểu Mẫu

Mẫu thông báo xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Tải về Bản in

Mẫu thông báo về việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Mẫu thông báo xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu thông báo xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

  TÊN CƠ QUAN THUẾ
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: ………….

  Địa danh, ngày tháng năm

  THÔNG BÁO
  V/v xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Công ty/Cá nhân …

  Căn cứ đề nghị của Công ty/Cá nhân … tại văn bản số … ngày … tháng … năm …;

  Căn cứ số liệu về nghĩa vụ thuế của Công ty/Cá nhân … do … (ghi tên cơ quan thuế) theo dõi, quản lý;

  … (ghi tên cơ quan thuế) xác nhận Công ty/Cá nhân … đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (không còn nợ đọng thuế quá hạn) theo kê khai đến ngày… tháng… năm …

  … (ghi tên cơ quan thuế) thông báo để Công ty/Cá nhân … được biết./.

  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Lưu…

  LÃNH ĐẠO CÓ THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THUẾ
  (ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu)

  Mẫu thông báo xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button