Biểu Mẫu

Mẫu tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm

Tải về Bản in

Mẫu tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm là gì? Mẫu tờ khai gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm là gì?

Mẫu tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung tờ khai… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

NHÀ XUẤT BẢN/CƠ QUAN, TỔ CHỨC
————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……. /QĐ-NXB…..

……, ngày.……tháng……năm……..

TỜ KHAI
Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu
và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Kính gửi:

I. PHẦN GHI CỦA ĐƠN VỊ NỘP XUẤT BẢN PHẨM

1. Tên xuất bản phẩm nộp lưu chiểu:…………………………………………………

2. Tên tác giả:………………. ; Tên dịch giả, biên dịch (nếu có);

3. Họ và tên biên tập viên:…………………….

4. Số xác nhận đăng ký xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản:…ngày….tháng…năm…

5. Số Quyết định xuất bản (nếu có):….…………………….ngày…tháng……năm……

6. Số tập:

7. Lần xuất bản:

8. Ngôn ngữ dịch (nếu là sách dịch):

9. Ngữ xuất bản:

10. Số lượng trang in (hoặc số byte dung lượng):……….trang (……..byte)

11. Khuôn khổ hoặc định dạng tệp:

12. Số lượng in: bản

13. Tên và địa chỉ cơ sở in (nếu chế bản, in, gia công sau in tại nhiều cơ sở in phải ghi đủ thông tin của từng cơ sở in):

14. Giá bán lẻ trên xuất bản phẩm (nếu có):

15. Địa chỉ website đăng tải hoặc tên nhà cung cấp xuất bản phẩm điện tử:

16. Tên và địa chỉ của đối tác liên kết xuất bản (nếu có)

17. Mã số sách chuẩn quốc tế – ISBN (nếu có)…………………………………………

18. Bản quyền thuộc (Nhà nước, công chúng, đối tác liên kết, nhà xuất bản, tác giả)…………………………………………………………………………………….

Thời hạn (vĩnh viễn, có thời hạn)……………………………………………………

NGƯỜI NỘP XUẤT BẢN PHẨM
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC/TGĐ NXB
(NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CQ, TC)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHẬN XUẤT BẢN PHẨM

Đã nhận đủ số lượng xuất bản phẩm theo quy định của Luật xuất bản

……, ngày…. tháng… năm….…

NGƯỜI NHẬN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button