Biểu Mẫu

Mẫu tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai

Tải về Bản in

Mẫu bảng tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai

Mẫu tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai. Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Bảng tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP BIẾN ĐỘNG TRONG KỲ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

  (Đến ngày 31/12/…………)

  Xã: ………………………….. huyện: ………………………… tỉnh:…………………..

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất)

  Thông tin do Văn phòng ĐKĐĐ và Phòng TNMT xác định

  Kết quả kiểm tra thực địa của cấp xã

  Số hiệu thửa đất

  Tên người sử dụng đất

  Địa chỉ khoanh đất, thửa đất

  Diện tích có biến động (m2)

  Mã loại đất

  Mã loại đối tượng

  Số hiệu khoanh đất

  Nội dung thay đổi

  Trước biến động

  Sau biến động

  Trước biến động

  Sau biến động

  Trước biến động

  Sau biến động

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  Ghi chú: – Trường hợp thay đổi loại đối tượng sử dụng đất (do chuyển quyền hoặc do nhà nước thu hồi để giao hoặc cho đối tượng khác thuê, …) thì tại cột 3 ghi lần lượt đối tượng trước khi biến động và đối tượng sau khi biến động.

  – Trường hợp có biến động về loại đất hoặc loại đối tượng sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì chỉ cần thể hiện thông tin đối với phần diện tích có thay đổi về loại đối tượng sử dụng, loại đất.

  Ngày…tháng… năm…
  Người lập biểu
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ngày…tháng… năm…
  Văn phòng Đăng ký đất đai
  (Giám đốc ký tên, đóng dấu)

  Ngày…tháng… năm…
  Công chức địa chính cấp xã
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Mẫu tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, kiểm kê đất đai

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button