Biểu Mẫu

Mẫu văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Tải về Bản in

Mẫu văn bản cam kết về việc thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng

Mẫu văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng là mẫu văn bản được lập ra để cam kết về việc thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  Theo đề nghị của nhà đầu tư … (ghi rõ tên nhà đầu tư) tại văn bản số… ngày… tháng… năm…, tổ chức tín dụng … (ghi rõ tên tổ chức tín dụng được phép) cam kết bán cho nhà đầu tư (trường hợp bán ngoại tệ) và/hoặc cam kết cho nhà đầu tư … (ghi rõ tên nhà đầu tư) vay (trường hợp cho vay ngoại tệ) số lượng ngoại tệ… (ghi rõ bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác) để thực hiện dự án …(ghi rõ tên dự án, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài) tại … (ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) trong trường hợp nhà đầu tư … (ghi rõ tên nhà đầu tư) đáp ứng các điều kiện mua hoặc vay ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng được phép
  (ghi rõ họ tên và chức danh, ký, đóng dấu,)

  Mẫu văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button