Biểu Mẫu

Mẫu văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ

Tải về Bản in

Mẫu văn bản cam kết về việc tự thu xếp ngoại tệ

Mẫu văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ là mẫu văn bản được lập ra để cam kết về việc tự thu xếp ngoại tệ. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết… Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  VĂN BẢN CAM KẾT TỰ THU XẾP NGOẠI TỆ

  Nhà đầu tư… (ghi rõ tên nhà đầu tư) cam kết tự thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài với các nội dung như sau:

  Tên dự án/Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: …

  Địa chỉ trụ sở: …

  Địa điểm thực hiện dự án: …

  Mục tiêu dự án: …

  Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: … (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án đầu tư.

  Nhà đầu tư… (ghi rõ tên nhà đầu tư) có ngoại tệ trên tài khoản tại Ngân hàng… (ghi rõ tên, tổ chức tín dụng được phép) với số dư tính đến ngày… tháng… năm… là… (bằng số và bằng chữ) đồng tiền thực hiện dự án đầu tư.

  (Gửi kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư)

  Nhà đầu tư (ghi rõ tên nhà đầu tư) cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung kê khai.

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
  Nhà đầu tư
  Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

  Mẫu văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button