Biểu Mẫu

Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Tải về Bản in

Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở là gì? Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở là gì?

Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Mẫu nêu rõ nội dung công nhận, thông tin chủ đầu tư dự án… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

UBND tỉnh, thành phố
……………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………
Vv: công nhận chủ đầu tư.

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi4: ……………………

– Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

– Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

– Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số……..hoặc đề nghị của cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá (đối với trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá không phải là UBND cấp tỉnh) kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận chủ đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

UBND tỉnh, thành phố ………….. công nhận (tên nhà đầu tư)…………..được làm chủ đầu tư dự án (tên dự án) …………….

Văn bản công nhận này có hiệu lực trong……, kể từ ngày ký văn bản. Quá thời hạn này mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án thì thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan.

Đề nghị ………………. (ghi tên nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án) tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Xây dựng;
– Lưu….

TM. UBND………
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

4 Ghi tên nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án

Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button