Pháp Luật

Nghị định số 30/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thống kê khoa học và công nghệ

Tải về

Nghị định số 30/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về thống kê khoa học và công nghệ.

CHÍNH PHỦ

——————
Số: 30/2006/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————–

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Về thống kê khoa học và công nghệ
____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về cung cấp, thu thập, xử lý, công bố và sử dụng thông tin thống kê khoa học và công nghệ, phát triển công tác thống kê khoa học và công nghệ trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Các hoạt động thống kê khoa học và công nghệ không do các cơ quan nhà nước tổ chức; hoạt động thống kê khoa học và công nghệ liên quan đến an ninh, quốc phòng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước các cấp.

2. Đơn vị sự nghiệp.

3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp.

4. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc).

5. Hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân.

6. Tổ chức khác của Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

7. Tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Thông tin thống kê khoa học và công nghệ

1. Thông tin thống kê khoa học và công nghệ là sản phẩm của hoạt động thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm các số liệu thống kê khoa học và công nghệ và bản phân tích các số liệu đó.

2. Thông tin thống kê khoa học và công nghệ được hình thành từ các nguồn sau:

a) Thông tin thống kê khoa học và công nghệ do hệ thống tổ chức thống kê tập trung ở cấp huyện, cấp tỉnh và Tổng cục Thống kê trực tiếp thực hiện;

b) Thông tin thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp tổ chức thực hiện và tổng hợp từ thông tin thống kê khoa học và công nghệ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện;

c) Thông tin thống kê khoa học và công nghệ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện;

d) Thông tin thống kê quốc tế về khoa học và công nghệ và thông tin thống kê thông qua các hoạt động quản lý khác của Nhà nước.

Điều 4. Chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ

1. Chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ được áp dụng thống nhất trong cả nước và bao gồm các nhóm chính như sau:

a) Nhóm chỉ tiêu về nhân lực khoa học và công nghệ, gồm:

– Các chỉ tiêu chung về nhân lực khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu về nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Các chỉ tiêu về đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu về lưu chuyển quốc tế của nhân lực khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu khác về nhân lực khoa học và công nghệ.

b) Nhóm chỉ tiêu về tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, gồm:

– Các chỉ tiêu về đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu về đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

– Các chỉ tiêu tài chính khác về khoa học và công nghệ.

c) Nhóm chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ, gồm:

– Các chỉ tiêu về cơ sở vật chất – kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu về hạ tầng công nghệ và hạ tầng khoa học;

– Các chỉ tiêu về nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu khác về cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ.

d) Nhóm chỉ tiêu về năng lực đổi mới công nghệ, gồm:

– Các chỉ tiêu về các tổ chức khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu về đổi mới công nghệ;

– Các chỉ tiêu về trình độ công nghệ trong sản xuất;

– Các chỉ tiêu khác về năng lực đổi mới công nghệ.

đ) Nhóm chỉ tiêu về kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, gồm:

– Các chỉ tiêu về đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu về phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa;

– Các chỉ tiêu về thương mại công nghệ;

– Các chỉ tiêu về thương mại bằng phát minh, sáng chế;

– Các chỉ tiêu về xuất bản khoa học và công nghệ;

– Các chỉ tiêu về giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia và quốc tế;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button