Biểu Mẫu

Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ số 04/NQ-CP

Tải về Bản in

Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ số 04/NQ-CP tháng 1 năm 2015 được chính phủ ban hành 04/02/2015. Nghị quyết 04/NQ-CP đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng về: thuế nhập khẩu, đầu tư, an toàn thực phẩm, giáo dục đào tạo, tiền lương….

Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2015
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 01 năm 2015, tổ chức ngày 30 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2015; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Chính phủ thống nhất đánh giá: Ngay từ đầu năm các Bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ; kịp thời triển khai giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Với sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 chuyển biến tích cực và đồng đều trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp phát triển ổn định. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi đạt khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng. Niềm tin thị trường được cải thiện. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, việc ban hành chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ của một số Bộ, cơ quan, địa phương chưa kịp thời. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa phải giải thể, phá sản còn nhiều. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra ở nhiều nơi. Các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng lậu, hàng giả diễn ra phức tạp. Trong khi đó, thời tiết, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro; dự báo tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường, sẽ tác động đến nền kinh tế nước ta.
Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, phấn đấu năm 2015 đạt mức tăng trưởng GDP 6,2% và kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 5%; đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến thực sự trong năm 2015, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án trong 3 năm 2013-2015 và đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm gắn với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015. Kiên quyết tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo lộ trình. Bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu của nền kinh tế, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thúc đẩy đầu tư; tích cực thực hiện các giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư huy động nguồn lực xã hội. Phối hợp với Bộ Tài chính đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tìm nguồn bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA để triển khai theo kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo tình hình ban hành chương trình, kế hoạch của các Bộ, cơ quan, địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015.

– Bộ Tài chính bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước, nhất là kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2015, kể cả trong trường hợp giá dầu thế giới tiếp tục giảm; quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí từ năm 2015 cho Chương trình xây dựng nông thôn mới từ nguồn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế và áp dụng cơ chế quản lý rủi ro, bảo đảm công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với đối tượng có rủi ro cao về thuế, không gây phiền hà cho đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế; giải quyết nhanh và đúng chế độ đối với các hồ sơ hoàn thuế, đồng thời công khai quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ khiếu nại, kiến nghị về thuế. Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc, cơ chế khen thưởng cho lực lượng chức năng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống buôn lậu; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường để điều chỉnh mức thuế suất thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button