Giáo Dục

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School


Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6 My New School dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức theo từng Unit năm 2021 – 2022 do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh 6 Global Success Unit 1 My new school tổng hợp phần ngữ pháp trọng tâm có trong bài 1 gồm lý thuyết Cấu trúc Thì hiện tại đơn – The present simple như: Cách dùng, Cấu trúc, quy tắc thêm s/es, dấu hiện nhận biết, … và Trạng từ tần suất lớp 6 phổ biến.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school FULL

I. Thì Hiện tại đơn lớp 6 – The Present Simple Tense

1. Cách dùng Thì hiện đơn – The Present simple

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để:

– Nói về những thói quen trong cuộc sống.

– Nói về những điều xảy ra có tính chất lặp đi lặp lại trong hiện tại.

– Nói về những điều chúng ta thích hay không thích.

– Nói về những chân lý, những hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống.

2. Cách chia động từ Thì hiện tại đơn

1. Động từ To Be: (am/ is/ are)

Khẳng định

Phủ định (not)

Nghi vấn?

I

Am

Am not

Am I …………?

He/ She/ It/ Danh từ số ít

Is

Is not (isn’t)

Is……he/she…………..?

You/ We/ They/ Danh từ số nhiều

Are

Are not (aren’t)

Are …………..?

2. Động từ thường – Ordinary verbs:

Khẳng định

Phủ định (not)

Nghi vấn?

I/ You/ We/ They/ Danh từ số nhiều

Vo

(nguyên mẫu)

Do not + Vo

(=don’t +Vo)

Do…..+ Vo…?

He/ She/ It/ Danh từ số ít

Vs/es

Does not + Vo

(=doesn’t +Vo)

Does…..+ Vo…?

*Note: Trong thời hiện tại thường, các ngôi (thứ nhất số ít/nhiều, thứ 3 số nhiều) được chia như ví dụ tổng quát 1/ trên đây, riêng ngôi thứ 3 (ba) số ít (He, she, it – Tom, John, Hoa …).

Xem thêm Bài tập tại: Chia động từ thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án

3. Quy tắc thêm s/es vào sau động từ

– Phải thêm “s” vào sau động từcâu khẳng định. (V+s)

– Ngoài việc “s” vào sau động từ, ta phải đặc biệt chú ý những trường hợp sau:

+ Những động từ (Verbs) tận cùng bằng những chữ sau đây thì phải thêm “ES”.

S, X, Z, CH, SH, O (do, go) + ES

Ví dụ: miss

misses

mix

mixes

buzz

buzzes

watch

watches

wash

washes

do

does

go

goes

Ví dụ: He often kisses his wife before going to work.

Tom brushes his teeth everyday.

+ Những động từ (Verbs) tận cùng bằng “Y” thì phải xét hai (2) trường hợp sau đây.

Nếu trước Y là nguyên âm (vowel)………….. thì giữ nguyên y và chỉ thêm S

We play

She/ he plays

Ví dụ: She plays the piano very well.

Nếu trước Y là phụ âm (consonant) thì sẽ chia như sau: (Y —- IES)

We carry

She/ he carries

They worry

She/ he worries

Ví dụ: He often carries money with him whenever he goes out.

4. Cách phát âm đuôi e/es ở thì hiện tại đơn

* Cách phát âm: Với các ngôi thứ ba (3) số ít, đuôi “S” được đọc như sau:

Cách đọc

Các động từ có kết thúc với đuôi

/s/

F, K, P, T

/iz/

S, X, Z, CH, SH, CE, GE + ES

/z/

Không thuộc hai loại trên

Ví dụ: Misses  /ˈmɪsɪz/ ; Washes  /ˈwɒʃɪz/

cooks /kʊks/ ; coughs  /kɒfs/

cleans  /kliːnz/  goes  /ɡəʊz/

4. Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại đơn

Các trạng từ dùng trong thời HTĐ:

– Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never;

– Everyday, every week/ month/ year…, on Mondays, Tuesdays, …. , Sundays.

– Once/twice/ three times… a week/month/y ear …;

– Every two weeks, every three months (a quarter)

– Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so often

II. Trạng từ tần suất – Adverb of Frequency

– Adverbs of Frequency Trạng từ tần suất là trạng từ được dùng để tả mức độ thường xuyên của hành động.

– Trạng từ chỉ tần suất thường đứng ở vị trí:

+ Đứng sau động từ “tobe”

+ Đứng trước động từ chính và đứng sau chủ ngữ.

+ Đứng giữa trợ động từ và động từ chính trong câu

+ Đứng ở đầu câu và cuối câu, vị trí này chỉ dành cho những trạng từ: usually, often và sometimes, khi trạng từ đứng ở đầu câu với mục đích nhấn mạnh ý của người nói.

Xem chi tiết tại: Trạng từ chỉ tần suất tiếng Anh lớp 6

Bài tập về trạng từ chỉ tần suất lớp 6

Trên đây là Tổng hợp cấu trúc Unit 1 SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button