Pháp Luật

Nhiều đối tượng được vay tối đa 500 triệu đồng để xây nhà mới

Vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

chúng mình mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Nhiều đối tượng được vay tối đa 500 triệu đồng để xây nhà mới.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021 sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Thông tư này hướng dẫn việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP,…

Theo đó, Thông tư 20/2021/TT-NHNN thay đổi mức cho vay đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình như sau:

Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

(So với hiện hành, Thông tư 20/2021/TT-NHNN đã giới hạn mức vốn vay không quá 500 triệu đồng).

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở gồm:

Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Thông tư 20/2021/TT-NHNN cũng thay đổi thời hạn cho vay đối với đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP:

Cụ thể, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

(Theo Thông tư 25/2015/TT-NHNN thời hạn vay tối đa của nhóm đối tượng này là 15 năm)

Cũng theo Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi quy định về việc lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở:

Theo đó,lãi suất cho vay ưu đãi trong trường hợp này do NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ.

(Trước đây, lãi suất này do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của NHNN)

Thông tư 20/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ 20/01/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button