Pháp Luật

Nội dung thông tư 53/2016/TT-BTC của bộ tài chính năm 2016

Tải về Bản in

Nội dung thông tư 53/2016/TT-BTC của bộ tài chính năm 2016

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều luật trong Thông tư 200/2014/TT-BTC. Ngày 21/3/2016, bộ tài chính vừa ban hành thông tư số 53/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của thông tư số 200 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của thông tư 53 của bộ tài chính năm 2016 như sau:

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

I. Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 200

1. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 điều 15, khoản 1.3 điều 69, khoản 4.1 điều 69 của thông tư 200/TT-BTC.

2. Thay đổi cụm từ “giá vốn bình quân gia quyền” và “giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi tính theo phương pháp bình quân gia quyền” bằng cụm từ “giá vốn” tại điểm d và điểm e khoản 3 điều 15 thông tư số 200/2014/TT-BTC.

3. Thay thế cụm từ “tỷ giá bình quân gia quyền di động“, “tỷ giá bình quân gia quyền” bằng cụm từ “tỷ giá bình quân gia quyền di động hoặc tỷ giá giao dịch thực tế” tại điểm e khoản 1 điều 12, điểm đ khoản 1 điều 13, điểm e khoản 1 điều 18, điểm c khoản 1 điều 51, khoản 1.4 và điểm b,c khoản 1.5 điều 69 của thông tư 200.

4. Điều 120 của thông tư số 200 cũng được sửa đổi, bổ sung.

II. Hiệu lực thì hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2016. Các doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng tỷ giá hối đoái quy định tại điều 1 thông tư này cho báo cáo tài chính năm 2015.

2. Các quy định khác về tỷ giá tại thông tư 200 của bộ tài chính được thực hiện tao các nguyên tắc quy định tại thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp thông báo cho bộ tài chính để nghiên cứu giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button