Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 2


Bài tập tiếng Anh 3 cuối tuần 2 có đáp án

Phiếu bài tập môn Tiếng Anh cuối tuần 2 lớp 3 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh mới do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 3 Tuần 1 liên quan đến Lesson 3 Unit 1 Hello; Lesson 1 Unit 2 What’s your name? giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

* Xem lại Hướng dẫn học Unit 1 lớp 3 tại:

  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello
  • Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What’s your name?

1. Match and Write. Then Read the word aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

2. Circle the word one out.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

3. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

4. Look, read and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

5. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

6. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

7. Reorder the following words to make sentence.

1. teacher/ Good/ morning/ ./

________________________________

2. I/ thanks./ fine,/ you?/ am/ And/

________________________________

3. her/ What/ name/ is/ ?/

________________________________

4. spell/ name,/ How/ do/ Linh/ you/ ?/ your/

________________________________

5. Ok/ you/ Are/ ?

________________________________

8. Read the text and answer the following questions

My name is Lisa. I am nine years old. I am from England. I have got a mother, a father and a brother. My brother is a little boy. He is three. I am a pupil, but my brother is not a pupil. We are a happy family.

1. What’s the girl’s name?

______________________________

2. How old is she?

______________________________

3. Where is she from?

______________________________

4. How old is her brother?

______________________________

5. Is her brother a pupil?

______________________________

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then Read the word aloud.

2, hello 3, goodbye 4, hi 5, bag 6, hat

2. Circle the word one out.

2, a 3, c 4, b 5, c

3. Write

1. Am – am

2. Are

3. Am

4. is

5. Is – am

4. Look, read and match.

1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b

5. Write.

2 – hi; 3 – fine; 4 – you; 5 – meet

6. Find and circle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

Word: name; how; you; meet; fine

7. Reorder the following words to make sentence.

1 – Good morning teacher.

2 – I am fine, thanks. And you?

3 – What is her name?

4 – How do you spell your name, Linh?

5 – Are you Ok?

8. Read the text and answer the following questions

1. The girl’s name is Lisa

2. She is nine years old

3. She is from England

4. Her brother is three

5. No, he isn’t

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button