Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 27/04


Đề luyện tập môn tiếng Anh lớp 4 ngày 27/04 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 4 mới có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Complete the passage by the given words.

family; older; taller; slim; smallest;

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my (0) family. There are 4 people in my family. My father is (1) ______________than my mother. My father is a driver. My motheris a teacher. She’s young. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is (2)___________ than me. She is (3) ______________but very sporty. She likes playing football. She is lovely and cheerful. The (4) ______________girl is me. I love family.

Task 2. Circle the odd-one-out.

1. A. old B. short C. teacher D. young
2. A. slim B. who C. tall D. big
3. A. than B. thick C. thin D. weak
4. A. fish B. beef C. shorter D. meat
5. A. there B. that C. this D. thanks

Task 3. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1. Is the poster ____________the wall?

A. on

B. at

C. in

D. of

2. What does your brother look ____________?

A. up

B. for

C. like

D. after

3. My mother is ____________ than my father.

A. young

B. younger

C. youngest

D. the youngest

4. ____________ taller, Tony or Joe? _ Tony is taller.

A. Who’s

B. Who

C. Whose

D. Whom

5. __________________________? _ He’s a footballer.

A. Where does he do?

B. How old is he?

C. What is he doing?

D. What does he do?

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the passage by the given words.

1 – older; 2 – taller; 3 – slim; 4 – smallest;

Task 2. Circle the odd-one-out.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – C; 5 – D;

Task 3. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1 – A; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – D;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 27-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button