Biểu Mẫu

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Tải về

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường là mẫu phiếu áp dụng cho các cá nhân, tổ chức khi muốn đề xuất nhiệm vụ môi trường của mình lên cơ quan cấp trên, mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ môi trường, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ

Quyết định bổ nhiệm

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Nội dung cơ bản của phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường:

B1. PĐX-NVMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

PHIẾU ĐỀ XUẤT
NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: ………………………………………..

Thực hiện Thông tư số……………/2016/TT-BNNPTNT ngày………tháng……… năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số…….về việc ….

Cơ quan (X) đề xuất thực hiện nhiệm vụ môi trường với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên nhiệm vụ môi trường
 2. Tổ chức chủ trì
 3. Cá nhân chủ trì
 4. Cơ sở pháp lý, tính cấp thiết
 5. Mục tiêu
 6. Dự kiến các nội dung chính
 7. Các sản phẩm dự kiến
 8. Thời gian thực hiện dự kiến: ………..(tháng). Từ tháng………/năm…….đến tháng……../năm…………
 9. Địa chỉ áp dụng
 10. Dự kiến tổng kinh phí (Triệu đồng):
 11. Các vấn đề khác (nếu có)

(Chú ý: Không quá 02 trang khổ A4)

……, ngày … tháng … năm 20…..
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button