Biểu Mẫu

Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tải về

Mẫu số 07/ĐK – Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

share-data.top.vn xin giới thiệu Mẫu số 07/ĐK – Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Nội dung cơ bản của Mẫu số 07/ĐK như sau:

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ

ĐẤT ĐAI ……………….

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….…, ngày ….. tháng …. năm 20…..

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
Về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

Văn phòng đăng ký đất đai…………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp sau đây:

I- Thông tin về chủ sở hữu và tài sản gắn liền với đất đề nghị chứng nhận quyền sở hữu

1. Tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………

2. Tài sản gắn liền với đất do chủ sở hữu kê khai như sau:

2.1. Tên tài sản:……………………………………………………………………..

2.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………

2.3…………………………………………………………………………………….

3. Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gửi kèm theo gồm:

……………………………………………………………………..

II- Nội dung đề nghị có ý kiến

……………………………………………………………………..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Tên cơ quan:……………………………………………………………………..

2. Nội dung ý kiến:……………………………………………………………………..

…….., ngày … tháng … năm …..

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button