Biểu Mẫu

Phương án kinh doanh lữ hành

Tải về

Phương án kinh doanh lữ hành

Phương án kinh doanh lữ hành là mẫu bản phương án kinh doanh được doanh nghiệp lữ hành lập ra để đề ra phương án cũng như kế hoạch kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp. Mẫu phương án nêu rõ phạm vi kinh doanh lữ hành, kế hoạch kinh doanh trong những năm đầu của doanh nghiệp, tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh, cơ sở vật chất và dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về phương án kinh doanh lữ hành tại đây.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Phương án kinh doanh lữ hành

Nội dung cơ bản của phương án kinh doanh lữ hành như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP:……

————-

Số:……/……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

….., ngày…..tháng…..năm 200…

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH LỮ HÀNH

1. Phạm vi kinh doanh lữ hành

2. Kế hoạch kinh doanh trong ba năm đầu

a. Thị trường mục tiêu theo phạm vi kinh doanh;

b. Loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

c. Biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khách du lịch trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

d. Biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc khi thực hiện chương trình du lịch.

3. Tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh

– Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành;

– Số lượng cán bộ, nhân viên trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành;

– Số lượng và danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng dẫn viên du lịch.

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh (trang thiết bị văn phòng, phương tiện vận chuyển và các trang thiết bị khác)

5. Dự kiến kết quả kinh doanh trong ba năm đầu:

– Lượng khách (chia theo đối tượng khách):

– Doanh thu:

– Lợi nhuận trước thuế:

– Lợi nhuận ròng (sau thuế):

– Nộp ngân sách:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button