Biểu Mẫu

Phương án tổ chức đại lý thu BHXH, BHYT

Tải về

Phương án tổ chức đại lý thu BHXH, BHYT – Mẫu 03-ĐLT

Phương án tổ chức đại lý thu BHXH, BHYT là biểu mẫu cần thiết khi muốn đăng ký làm đại lý thu BHXH, BHYT. Các bạn cần phải làm Phương án tổ chức đại lý thu BHXH, BHYT để cơ quan/đơn vị khái quát phương án tổ chức đại lý thu của đơn vị mình, gửi cơ quan BHXH xem xét, phê duyệt.

Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN – Mẫu TK3-TS

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh – Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Mẫu số KT1-TS

Phương án tổ chức đại lý thu BHXH, BHYT – Mẫu 03-ĐLT

  • Trách nhiệm lập: các tổ chức đăng ký làm đại lý.
  • Thời gian lập: khi có phát sinh.
  • Căn cứ lập: điều kiện thực tế, chức năng nhiệm vụ của tổ chức.
  • Phương pháp lập: trình bày cụ thể theo từng mục (khái quát về tổ chức, đơn vị; năng lực của tổ chức, đơn vị; phương án tổ chức đại lý thu; hiệu quả khi thực hiện phương án; những khó khăn khi triển khai phương án…).
Cơ quan chủ quản
Tên đơn vị
——-
Mẫu số 03-ĐLT
(Ban hành theo Quyết định số: 999/QĐ-BHXH
ngày 01/10/2014 của BHXH Việt Nam)

PHƯƠNG ÁN
TỔ CHỨC ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

1. Căn cứ pháp lý hình thành tổ chức/ đơn vị

2. Chức năng, nhiệm vụ

3. Tổ chức hệ thống

II. NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ

1. Về tổ chức hệ thống.

2. Nhân lực, phương tiện.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ thời gian qua.

4. Tình hình doanh thu trong 03 năm gần nhất.

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT (*).

1. Căn cứ xây dựng phương án:

1.1. Căn cứ pháp lý:

a) Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. [Hiện đã được thay thế bằng Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13]

b) Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008. [Hiện đã được thay thế bằng Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13]

c) Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

d) Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong giai đoạn 2012 – 2020.

e) Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

f) Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

g) Quyết định số 538/2013/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020.

h) Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định số: …./QĐ-BHXH ngày ……tháng……..năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

1.2. Căn cứ thực tiễn:

a) Đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn (xã/huyện/tỉnh).

b) Tổ chức thu BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn (xã/huyện/tỉnh) thời gian qua.

c) Yêu cầu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phương án tổ chức Đại lý thu:

2.1. Ở cấp xã.

2.2. Cấp huyện.

2.3. Cấp tỉnh.

3. Giải pháp thực hiện phương án

3.1. Đội ngũ nhân viên làm công tác thu

3.2. Việc giám sát, quản lý công tác thu

3.3. Điều kiện công nghệ thông tin và khả năng hỗ trợ của công nghệ thông tin đối với nhiệm vụ Đại lý thu.

4. Triển khai thực hiện

4.1. Việc phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn.

4.2. Tổ chức, quản lý các Điểm thu trên địa bàn (xã, huyện, tỉnh) phục vụ người tham gia BHXH, BHYT.

4.3. Phương thức giám sát, quản lý công tác thu và nộp tiền cho cơ quan BHXH.

4.4. Cơ chế kiểm tra, giám sát nhân viên Đại lý thu thực hiện các điều khoản của hợp đồng.

5. Dự kiến kết quả đạt được

1. Khả năng vận động người tham gia BHXH.

2. Người tham gia BHYT.

……, ngày …. tháng …. năm ………
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

(*) Đối với UBND xã: Xây dựng phương án tổ chức Đại lý thu ngắn gọn, theo những nội dung liên quan từ Phần III.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button