Pháp Luật

Quy định mới về chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017

Tải về Bản in

Quy định mới về chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017

Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đoàn thể và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công ở trung ương và địa phương.

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

Ngày 25/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thông tư này quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công.

Theo Thông tư quy định, việc lập, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của Bộ, ngành trung ương:

– Bộ, ngành trung ương và các Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật chi tiết nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống. Thời gian và số liệu báo cáo của Bộ, ngành trung ương và địa phương được ghi nhận là thời gian và số liệu tại thời điểm gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Hệ thống.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm trên toàn quốc trên cơ sở số liệu về nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của các Bộ, ngành trung ương và địa phương đã cập nhật trên Hệ thống.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm đồng thời bằng văn bản và trên Hệ thống.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương:

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật trên Hệ thống kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm của từng dự án.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã; vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, phòng, ban có chức năng quản lý đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cập nhật trên Hệ thống kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm của từng dự án.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm, ứng trước vốn kế hoạch đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh, ứng trước vốn kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật trên Hệ thống các thông tin điều chỉnh và mức vốn ứng trước kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh của từng dự án (nếu có).

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã; vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, Phòng, ban có chức năng quản lý đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện cập nhật trên Hệ thống các thông tin điều chỉnh của từng dự án.

Ngoài ra Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ báo cáo.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 và thay thế Thông tư số 05/2007/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button