Pháp Luật

Quy định về miễn tập sự và xếp lương khi tuyển dụng công chức

Tải về Bản in

Điều kiện công chức tuyển dụng được miễn chế độ tập sự

Công chức được miễn thời gian tập sự trong trường hợp nào? Cách xếp lương khi tuyển dụng công chức ra sao? Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm, share-data.top xin giải đáp cho các bạn thông qua bài viết sau đây.

Hỏi:

Tôi công tác đóng BHXH được hơn 6 năm (hệ số lương 2,67), trong đó có 4 năm là công chức, chuyên viên Phòng Đầu tư tại Sở Tài chính và 2 năm là Công chức, chuyên viên Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Sau đó tôi thôi việc theo nguyện vọng.

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010.

– Thông tư 79/2005/TT-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

2. Nội dung trả lời

a. Về việc có được miễn tập sự hay không?

– Căn cứ theo Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

“1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.”

– Trong đó, Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định rõ:

“2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C (chuyên viên hoặc tương đương);

b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D (nhân viên hoặc tương đương);”

=> Như vậy, đối chiếu các quy đinh trên thì bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 6 năm, tức là đã lớn hơn thời gian tập sự theo quy định. Tuy nhiên, bạn cần xem xét là trong thời gian đó, công việc bạn thực hiện ở Phòng Đầu tư tại Sở Tài chính Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có phù hợp với yêu cầu của ngạch công chức bạn thi vào Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Bộ Khoa học và Công nghệ) hay không? Nếu phù hợp thì khi thi đỗ, bạn nên làm đơn đề nghị để được xét miễn thời gian tập sự, ngược lại, trong trường hợp không phù hợp thì bạn vẫn phải trải qua thời gian tập sự tùy theo ngạch chị đã đỗ.

b. Mức lương trong sổ BHXH có được làm căn cứ để xếp lương khi tuyển dụng không?

– Theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì:

“Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.”

– Mặt khác, Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định về xép ngạch, bậc lương đối với trườn hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

“1. Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

a) Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống:

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;”

– Điểm c, Khoản 3, Mục II, Thông tư số 79/2005/TT-BNV quy định về vấn đề này như sau:

“Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.”

=> Vì vậy, xét trong trường hợp của bạn thì trước đây bạn đã có thời gian làm việc 4 năm ở Sở Tài chính và 2 năm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư là công chức với ngạch chuyên viên thì khi được tuyển dụng công chức ở Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu công việc mới phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ cũng như ngạch công chức trước đây bạn từng đảm nhiệm thì mức lương trong sổ BHXH của chị có được làm căn cứ để xếp lương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button