Giáo Dục

Quy định về số giờ dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Tải về Bản in

Số tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Theo quy định tại Điều 7 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT thì Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng được quy định cụ thể như sau đây.

Quy định về định mức tiết dạy của hiệu trưởng/phó hiệu trưởng

– Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

– Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học

– Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học không được quy đổi chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế cho định mức tiết dạy được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Theo đó, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông phải thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định. Nếu thời gian hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được các cấp có thẩm quyền triệu tập tham dự họp, hội nghị, tập huấn,… trùng với thời gian phân công giảng dạy tại trường thì hiệu trưởng phân công giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học hoặc lớp học tiếp tục dạy số tiết của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được xếp thời khóa biểu để tham gia họp, hội nghị, tập huấn,… Đồng thời, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sẽ bố trí lịch dạy vào thời gian khác theo phân phối chương trình để đảm bảo đủ số giờ phải dạy trực tiếp trên lớp học sinh theo quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button