Giáo Dục

Quy tắc dấu ngoặc


Chuyên đề Toán học lớp 6: Quy tắc dấu ngoặc được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Quy tắc dấu ngoặc

• Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

• Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Ví dụ: Tính nhanh 324 + [112 – (112 + 324)]

Ta có: 324 + [112 – (112 + 324)] = 324 + [112 – 112 – 324] = 324 – 324 = 0

2. Tổng đại số

Tổng đại số là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên

Trong một tổng đại số, ta có thể:

• Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

Ví dụ:

97 – 150 – 47 = 97 – 47 – 150 = 50 – 150 = -100

• Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “–” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

Ví dụ:

284 – 75 – 25 = 284 – (75 + 25) = 284 – 100 = 184

Chú ý: Nếu không sợ nhầm lẫn, ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Đơn giản biểu thức x + 1982 + 172 + (-1982) – 162 ta được kết quả là:

A. x – 10

B. x + 10

C. 10

D. x

Ta có: x + 1982 + 172 + (-1982) – 162 = x + [1982 + (-1982)] + (172 – 162)

= x + 0 + 10 = x + 10

Chọn đáp án B.

Câu 2: Tổng (-43567 – 123) + 43567 bằng:

A. -123

B. -124

C. -125

D. 87011

Ta có: (-43567 – 123) + 43567 = -43567 – 123 + 43567

= [(-43567) + 43567] + (-123) = 0 + (-123) = -123

Chọn đáp án A.

Câu 3: Kết quả của phép tính (-98) + 8 + 12 + 98 là:

A. 0

B. 4

C. 10

D. 20

Ta có: (-98) + 8 + 12 + 98 = [(-98) + 98] + (8 + 12)

= 0 + 20 = 20

Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 20

B. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -20

C. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = 30

D. (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = -10

Ta có: (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = [(-7) + (-13)] + [1100 + (-1100)]

= -20 + 0 = -20

Chọn đáp án B.

Câu 5: Đơn giản biểu thức 235 + x – (65 + x) + x ta được:

A. x + 170

B. 300 + x

C. 300 – x

D. 170 + 3x

Ta có: 235 + x – (65 + x) + x = 235 + x – 65 – x + x = (235 – 65) + (x – x + x) = 170 + x

Chọn đáp án A.

Câu 6: Tính hợp lý (-1215) – (-215 + 115) – (-1115) ta được:

A. -2000

B. 2000

C. 0

D. 1000

Ta có: (-1215) – (-215 + 115) – (-1115) = (-1215) + 215 – 115 + 1115

= [(-1215) + 215] + [(-115) + 115]

= (-1000) + 1000 = 0

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tính tổng (tính nhanh):

a) A = (5672 – 97) – 5672

b) B = (-124) + (36 + 124 – 99) – (136 – 1)

c) C = {115 + [32 – (132 – 5)]} + (-25) + (-25)

Đáp án

a) Ta có: A = (5672 – 97) – 5672

A = 5672 – 97 – 5672

A = (5672 – 5672) – 97

A = 0 – 97 = -97

b) Ta có: B = (-124) + (36 + 124 – 99) – (136 – 1)

B = -124 + 36 + 124 – 99 – 136 + 1

B = (-124 + 124) + (36 – 136) – 99 + 1

B = 0 + (-100) – 98

B = -(100 + 98) = -198

c) Ta có: C = {115 + [32 – (132 – 5)]} + (-25) + (-25)

C = {115 + 32 – 132 + 5} + [-(25 + 25)]

C = 120 – 100 + (-50)

C = 20 + (-50)

C = -(-20 + 50) = -(50 – 20) = -30

Câu 2: Chứng minh rằng

(a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b – c) = -(a + b – c)

Đáp án

Ta có: (a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b – c)

= a – b – b – c + c – a – a + b + c

= (a – a – a) + (-b – b + b) + (-c + c + c)

= -a + (-b) + c

= -(a + b – c) (đpcm)

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Quy tắc dấu ngoặc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button