Pháp Luật

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tải về Bản in

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN – Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành 60 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016. Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2016 và thay thế Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012. Mời các bạn cùng tải Biểu mẫu về tham khảo.

Quyết định 1294/QĐ-KTNN Quy định về bổ nhiệm, từ chức và miễn nhiệm công viên chức của Kiểm toán nhà nước

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước

Quyết định 558/QĐ-KTNN Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước 2016

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 06/2016/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, các thành viên của Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước;
 • Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 • Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
 • VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ;
 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Các Ban của UBTV Quốc hội;
 • Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
 • Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
 • Công báo;
 • Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
 • Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).
Hồ Đức Phớc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button