Pháp Luật

Quyết định 1078/QĐ-TTg Danh mục văn bản mới về quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, kinh doanh

Tải về Bản in

Quyết định 1078/QĐ-TTg – Danh mục văn bản mới về quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, kinh doanh

Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1078/QĐ-TTg về Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1078/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN ĐỂ BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐẦU TƯ, KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Điều 2.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo Quyết định này để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản trong Danh mục; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, giải trình để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục trong suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản.

4. Trong quá trình soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • TTg, các PTTg;
  • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Văn phòng Quốc hội;
  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg; các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐTCP;
  • Lưu: VT, PL (3b). PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

DANH MỤC
VĂN BẢN VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐỂ BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở ĐẦU TƯ, KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Danh mục các Nghị định của Chính phủ

TT

Tên Nghị định

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình

Ghi chú

I

Lĩnh vực đất đai

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

Quý I/2018

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

Quý I/2018

3.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định khung giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

Quý I/2018

II

Lĩnh vực xây dựng

4.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

Quý I/2018

5.

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

Quý III/2017

Ill

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

6.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

Quý IV/2017

IV

Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

Thuộc tính văn bản: Quyết định 1078/QĐ-TTg

Số hiệu: 1078/QĐ-TTg

Loại văn bản: Quyết định

Lĩnh vực, ngành: Thương mại, Bất động sản, Xây dựng – Đô thị

Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày ban hành: 25/07/2017

Ngày hiệu lực: 25/07/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button