Pháp Luật

Quyết định 1842/QĐ-BTC về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Tải về Bản in

Quyết định 1842/QĐ-BTC về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Quyết định 1842/QĐ-BTC về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đưa ra 27 thủ tục hành chính mới; 137 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 12 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Quyết định 908/QĐ-BTC hướng dẫn danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan 2016

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Quyết định 13/2016/QĐ-TTg Cơ chế quản lý tài chính và biên chế với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

BỘ TÀI CHÍNH

——-

Số: 1842/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo), gồm:

– 27 thủ tục hành chính mới;

– 137 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung;

– 12 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, vụ, cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Bộ;
– Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
– Như Điều 3;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCHQ (48).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1842/QĐ-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Hải quan (11 thủ tục)
1 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế, Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 132 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Cục HQ trở lên Hải quan Tổng cục hải quan
2 Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) Hải quan Tổng cục hải quan
3 Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) Hải quan Tổng cục hải quan
4 Thủ tục đổi tên chủ sở hữu địa điểm. Hải quan Tổng cục hải quan
5 Thủ tục tạm dừng hoạt động của các địa điểm Hải quan Tổng cục hải quan
6 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng Hải quan Tổng cục hải quan
7 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Hải quan Tổng cục hải quan
8 Thủ tục di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Hải quan Tổng cục hải quan
9 Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung Hải quan Tổng cục hải quan
10 Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Hải quan Tổng cục hải quan
11 Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Hải quan Tổng cục hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button