Giáo Dục

Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT 2020 chế độ báo cáo định kỳ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về Bản in

Danh mục chế độ báo cáo của Bộ giáo dục

Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trước ngày 30/6

Ngày 03/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Danh mục gồm 20 báo cáo định kỳ gồm: Báo cáo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Báo cáo tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ; Báo cáo kết quả xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học; Báo cáo kết quả hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo;…

Ngoài ra, các báo cáo được gửi/nhận thông qua các hình thức: báo cáo giấy/gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện; báo cáo điện tử/ gửi qua thư điện tử hoặc phần mềm báo cáo. Báo cáo được thực hiện với tần suất hằng năm, 6 tháng hoặc theo năm học.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 2172/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Sở giáo dục và đào tạo; Sở GD, KH và CN Bạc Liêu;

– Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT;

– Cổng thông tin điện tử Bộ;

– Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

TH TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

Phụ lục

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO

STT

Tên Báo cáo (BC) định kỳ

Số, tên

VBQPPL quy định chế độ BC

Cơ quan/

Đơn vị/ Tổ chức gửi BC

Cơ quan/ Đơn vị nhận BC

Hình thức, phương thức gửi/nhận BC

Tần suất thực hiện BC

Thời hạn chốt số liệu

BC

Thời hạn gửi BC

BC giấy/ Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện

BC điện tử/ Gửi qua thư điện tử hoăc phần mềm BC

BC giấy

BC điện tử

1

BC phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

(Cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC)

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

UBND cấp huyện

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 10/10 năm trước kỳ BC đến hết ngày 30/9 của năm BC

Trước ngày 03/10 hằng năm

Trước ngày 03/10 hằng năm

UBND cấp huyện

UBND cấp tỉnh

X

X

Trước ngày 05/10 hằng năm

Trước ngày 05/10 hằng năm

UBND cấp tỉnh

Bộ GDĐT/

Vụ Giáo dục Trung học

X

X

Trước ngày 10/10 hằng năm

Trước ngày 08/10 hằng năm

2

BC tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Học kỳ I;

Năm

học

– BC sơ kết học kỳ I: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc học kỳ I theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm;

– BC tổng kết năm học: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/01 và ngày 25/6 hằng năm

– Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

– Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Vụ Giáo dục

Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

X

X

Trước ngày 31/01 và ngày 30/6 hằng năm

3

BC kết quả triển khai các hoạt động chữ thập đỏ; xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/

Vụ Giáo dục thể chất

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

4

BC tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị trực thuộc Bộ

Bộ GDĐT/ Vụ Khoa

học, Công nghệ và

Môi trường

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày

20/12 hằng năm

Trước ngày

18/12 hằng năm

5

BC kết quả xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Năm học

Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/6 hằng năm

– Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

– Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

X

X

Trước ngày 30/6 hằng năm

6

BC kết quả triển khai việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Năm học

Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/6 hằng năm

– Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

– Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT; Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

X

X

Trước ngày 30/6 hằng năm

7

BC công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH được giao nhiệm vụ

Bộ GDĐT/

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

8

BC tình hình, kết quả công tác tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm ngoại ngữ thuộc UBND cấp tỉnh Sở

GDĐT; Cơ sở GDĐH đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ; Trường

CĐSP có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ

Sở GDĐT

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của

năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

Bộ

GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

x

x

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

9

BC tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong năm và phương hướng hoạt động năm tiếp theo

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GDĐT/

Cục Quản

lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của

năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

10

BC kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

11

BC giữa kỳ kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản lý chất lượng

X

X

Giữa kỳ (2,5 năm sau khi chương

trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng)

Tính đến ngày đủ 30 tháng kể từ ngày chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày chốt số liệu BC

Trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC

12

BC kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất

lượng trong năm

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

13

BC tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của

năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

14

BC kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Năm học

Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/6 hằng năm

– Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

– Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

X

X

Trước ngày 30/6 hằng năm

15

BC tình hình thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản

lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

16

BC tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm tin học/ngoại ngữ tổ chức thi/kiểm tra và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin/ chứng chỉ ngoại ngữ thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

Sở GDĐT; Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản lý chất lượng

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

17

BC công tác quản lý nhà nước đối với

kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Cập nhật theo phần mềm quản lý các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học)

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du

học thuộc

phạm vi quản lý của Sở

GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày

17/12 hằng năm

Trước ngày

17/12 hằng năm

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/ Cục Hợp tác quốc tế

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

18

BC tình hình hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT

UBND cấp tỉnh

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

UBND cấp tỉnh; Cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ GDĐT/ Cục Hợp tác quốc tế

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

19

BC tình hình giảng viên nước ngoài,

người nước ngoài vào giảng dạy, làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Hợp tác quốc tế

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

20

BC kết quả hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Hợp tác quốc tế

X

X

06 tháng; Hằng năm

– BC 06 tháng: Tính từ ngày 16/11 năm trước kỳ BC đến ngày 15/5 của năm BC;

– BC hằng năm: Tính từ ngày 16/11 năm trước kỳ BC đến ngày 15/11 của năm BC

Trước ngày 31/5 và 30/11 hằng năm

Trước ngày 18/5 và 03/12 hằng năm

PHẦN II. MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHI TIẾT

Để xem nội dung chi tiết các mẫu báo cáo định kỳ của ngành giáo dục, mời các bạn sử dụng file Tải về trong bài.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được share-data.top cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button