Pháp Luật

Quyết định 36/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Tải về Bản in

Quyết định 36/QĐ-BHXH – Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Quyết định 36/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP với mục tiêu tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHYT cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quyết định số 01/QĐ-BHXH về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 36/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Như điều 2;
 • Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • TGĐ và các Phó TGĐ;
 • Website BHXH Việt Nam;
 • Lưu: VT, KHĐT(05b).
Nguyễn Thị Minh

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

 • Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;
 • Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 26,8% so với lực lượng lao động tham gia BHXH; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chiếm tỷ lệ 22,4% so với lực lượng lao động; số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ 83,2% so với dân số cả nước.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

 • Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH.
 • Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động.

a) Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

 • Tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHYT cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
 • Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ngành Y tế và BHXH Việt Nam. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý để kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT.

b) Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

 • Tập trung nghiên cứu, tham gia với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục xây dựng, trình ban hành văn bản hướng dẫn Luật BHXH, Luật an toàn, vệ sinh lao động và triển khai thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động. Tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật lao động 2012 nội dung liên quan đến BHXH.
 • Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH, BHTN và chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp bắt buộc theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

c) Ban Sổ, thẻ chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương:

 • Triển khai thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động của BHXH Việt Nam.

d) Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

đ) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

 • Xây dựng đồng bộ hệ thống văn bản thực hiện, văn bản quản lý trong Ngành đảm bảo phù hợp với Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, từ công tác thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách, tài chính kế toán, dược – vật tư y tế…

3. Tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo luật định, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giảm nợ đọng

Ban Thu chủ trì, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp:

 • Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngay từ những tháng đầu năm 2017 nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHXH theo quy định của Luật BHXH năm 2014, Luật Việc làm hướng tới mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012.
 • Thực hiện các giải pháp mở rộng diện được tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH. Triển khai hiệu quả các biện pháp phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT; có giải pháp phù hợp để triển khai BHYT theo hộ gia đình. Chỉ đạo BHXH các tỉnh điều chỉnh danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT theo diễn biến thực tế; đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu trong việc xác định mức đóng BHYT của từng thành viên hộ gia đình và đối tượng tuyên truyền, tư vấn, phát triển đối tượng tham gia BHYT.
 • Thực hiện thu đúng, thu đủ BHXH, BHTN, BHYT; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức dự toán năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao.
 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHTN, BHYT để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ cho người lao động. Kết nối thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới; người lao động đang làm việc, thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc theo luật định và xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng. Thường xuyên bám sát các đơn vị đôn đốc thu nộp, tính lãi suất chậm nộp, gắn việc trích nộp BHXH, BHTN, BHYT với việc giải quyết chế độ chính sách. Chủ động đôn đốc thu nợ BHXH, BHTN, BHYT, rà soát phân loại các đơn vị nợ đọng để có kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng đơn vị.
 • Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.
 • Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH đến mọi người lao động, BHYT toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố, thực hiện nghiêm túc tiêu chí phát triển BHXH, BHYT. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động; phối hợp để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button