Pháp Luật

Quyết định 373/2013/QĐ-TTg

Tải về

Quyết định 373/2013/QĐ-TTg về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 373/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

1. Viện Nghiên cứu Cơ khí.

2. Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện kim.

3. Viện Công nghiệp thực phẩm.

4. Viện Nghiên cứu Da – Giầy.

5. Viện Năng lượng.

6. Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa.

7. Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

8. Viện Nghiên cứu Sành sứ – Thủy tinh công nghiệp.

9. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

10. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

11. Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

12. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

13. Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung.

14. Trường Đại học Sao Đỏ.

15. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

16. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

17. Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

18. Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.

19. Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

20. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

21. Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm.

22. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Đức.

23. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

24. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

25. Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.

26. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.

27. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

28. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

29. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp.

30. Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim.

31. Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

32. Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.

33. Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại.

34. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.

35. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại.

36. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

37. Trường Cao đẳng Thương mại.

38. Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp.

39. Trường Trung cấp Thương mại Trung ương V.

40. Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương.

41. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.

42. Nhà Xuất bản Công Thương.

Điều 2. Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; hướng dẫn thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của luật chuyên ngành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
VP BCĐTW về phòng, chng tham nhũng;
HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
a án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tổi cao;
Kiểm toán Nhà nước;
– Ủ
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Công báo;
Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button