Pháp Luật

Quyết định 394/QĐ-TTg

Tải về

Quyết định 394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 03 năm 2013 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——–
Số: 394/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA
PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

————————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-VPCP ngày 28/12/2012 về việc phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 583/BCA-C41 ngày 23 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các ông có tên sau đây tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm:

1. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Nguyễn Hữu Vũ làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia.

2. Ông Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an thay ông Phạm Quý Ngọ làm thành viên Ủy ban Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các thành viên UBQGPCMTMD;
– VP Thường trực PCMT (C56) – Bộ Công an;
– Cục PC HIV/AIDS – Bộ Y tế;
– Cục PC tệ nạn xã hội – Bộ LĐ-TB&XH;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button