Pháp Luật

Quyết định 498/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2016

Tải về Bản in

Quyết định 498/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2016

Quyết định 498/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 19/4/2016. Các địa phương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 trong thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 1/6/2016.

Quyết định 87/QĐ-TTg về tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động

Quyết định 234/QĐ-TTg về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 2016 – 2020

Quyết định 363/QĐ-TTg năm 2016 Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 498/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như Điều 3;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
  • Lưu: VT, BVCSTE(2b).
Đào Hồng Lan

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 498/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH

1. Thúc đẩy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

2. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích.

3. Tạo Điều kiện để mọi trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, không bị tai nạn, thương tích.

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

“Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”

Tai nạn, thương tích trẻ em là vấn đề mang tính toàn cầu, mỗi ngày trên thế giới, hàng nghìn gia đình có trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích; ở Việt Nam trung bình mỗi ngày có gần 20 gia đình chịu sự mất mát, đau thương vì sự ra đi của trẻ em do tai nạn, thương tích. Tai nạn, thương tích cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên khuyết tật có thể kéo dài suốt cuộc đời trẻ em.

Trong những năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã có nhiều giải pháp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tuy vậy, tình hình tai nạn, thương tích trẻ em ở nước ta vẫn còn rất cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển. Nguyên nhân chính gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em là do tai nạn giao thông đường bộ và tai nạn đuối nước. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều địa phương chưa coi trọng việc phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em; nhiều gia đình vẫn chưa có nhận thức và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em dẫn đến những cái chết không đáng có. Ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao.

Việc lựa chọn chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em” nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhằm kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển. Đồng thời đây cũng là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020.

Các khẩu hiệu truyền thông

1. Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

2. Hãy tạo cho trẻ em một môi trường sống an toàn, không tai nạn, thương tích.

3. Xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn để mọi trẻ em, gia đình có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

4. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn dưới nước và mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy!

5. An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ.

6. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy!

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông

1.1. Tổ chức Lễ phát động

– Tại Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 vào ngày 28/5/2016.

– Các địa phương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 trong thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 01/6/2016.

1.2. Tổ chức Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ IV tại Việt Nam với chủ đề “Một ASEAN, một tầm nhìn vì trẻ em” từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2016 tại Hà Nội.

1.3. Hoạt động truyền thông

– Tổ chức các chiến dịch truyền thông, các cuộc vận động quy mô lớn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em: chiến dịch vận động sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy; sử dụng áo phao, cặp phao khi trẻ em tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông đường thủy,…

– Xây dựng, phổ biến các khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự, video clip, tài liệu, áp phích, băng rôn… về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em.

– Tổ chức các cuộc thi với chủ đề phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

– Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ đề, nội dung Tháng hành động vì trẻ em cho các cơ quan thông tin đại chúng.

– Phối hợp với các ban, ngành và cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi về chủ đề, các hoạt động, sáng kiến phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em.

2. Vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

– Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế ủng hộ nguồn lực để xây dựng các công trình như bể bơi, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em.

– Vận động xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn. Cải tạo môi trường sống bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

– Thăm, tặng quà (mũ bảo hiểm, áo phao, phao bơi…), trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích.

– Hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button