Pháp Luật

Quyết định 633/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số 2016

Tải về Bản in

Quyết định 633/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 633/QĐ-TTg cấp 19 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016. ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ủy ban Dân tộc. Nhà nước cấp 19 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016.

Chi tiết mẫu Thẻ Nhà báo mới, thời hạn 2016-2020

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan đại diện nước ngoài

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Thông tin & Truyền thông

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 633/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhà nước cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng và các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp theo quy định của Điều 1 Quyết định này gồm:

1. Báo Nhân Dân – 02 kỳ/tuần, cấp cho:

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Mỗi người 01 tờ/kỳ.

2. Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) – 05 kỳ/tuần, cấp cho:

Thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

3. Báo Nông thôn Ngày nay (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) – 05 kỳ/tuần, cấp cho:

Hội Nông dân xã thuộc khu vực III, Chi hội Nông dân thôn, bản, đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

4. Báo Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

– 05 kỳ/tuần, cấp cho:

Đoàn xã thuộc khu vực III, Đoàn xã thuộc khu vực II: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

5. Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) – 02 kỳ/tuần, cấp cho:

Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III; đồn, trạm biên phòng, đội công tác biên phòng, chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/1 kỳ.

6. Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) – 03 kỳ/tuần, cấp cho:

Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III và chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

7. Chuyên đề “Đoàn kết và Phát triển” (Tạp chí Cộng sản) – 02 kỳ/tháng, cấp cho:

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Mỗi người 01 tờ/kỳ.

8. Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) – 01 kỳ/tháng, cấp cho:

Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi; trường phổ thông trung học dân tộc nội trú: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

9. Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” Báo Đại đoàn kết (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thuộc khu vực III của 94 huyện nghèo, Ban Công tác mặt trận thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III và chùa Khmer: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

10. Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Thôn bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

11. Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực II, Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

12. Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Khuyến nông xã thuộc khu vực III, khuyến nông thôn, bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo: Mỗi đơn vị 01 tờ/1 kỳ.

13. Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và Miền núi” của Báo Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) – 01 kỳ/tuần; cấp cho:

Thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III ngoài 94 huyện nghèo: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

14. Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III của 94 huyện nghèo, Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực I: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

15. Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Phụ Nữ (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Hội Phụ nữ xã vùng dân tộc và miền núi; Chi hội Phụ nữ thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

16. Chuyên đề “Măng non” của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) – 02 kỳ/tháng, cấp cho:

Trường tiểu học, trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các huyện vùng dân tộc và miền núi, biên giới, hải đảo: Mỗi lớp 01 tờ/kỳ.

17. Chuyên đề “Thiếu nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) – 02 kỳ/tháng, cấp cho:

Trường trung học cơ sở và trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở các huyện vùng dân tộc và miền núi: Mỗi lớp 01 tờ/kỳ.

18. Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Khoa học và Đời sống (Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Thôn, bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

19. Phụ trương “An ninh biên giới” của Báo Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) – 01 kỳ/tuần, cấp cho:

Thôn, bản xã biên giới; Đội Công tác biên phòng, đồn, trạm biên phòng: Mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ.

Điều 3. Cơ chế tài chính

1. Kinh phí thực hiện chính sách cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ủy ban Dân tộc.

2. Căn cứ dự toán chi thường xuyên thực hiện chính sách được bố trí, Ủy ban Dân tộc ký hợp đồng đặt hàng mua ấn phẩm với các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị phát hành theo quy định đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Việc đặt hàng, quản lý, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban Dân tộc:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

b) Cấp kinh phí, thanh quyết toán, ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị phát hành theo quy định của pháp luật; bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng và ấn phẩm báo chí được cấp theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Bộ Tài chính:

a) Bố trí kinh phí thực hiện theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan xác định chi phí xuất bản, phát hành báo, tạp chí phục vụ vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button