Pháp Luật

Quyết định số 1000/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 1000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 1000

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo —————— THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 8177-CVNS/BTCTW ngày 29 tháng 06 năm 2010;

Xét Tờ trình số 27-TTr/BCSĐ, ngày 23 tháng 04 năm 2010 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tờ trình số 1708/TTr-BNV ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Bùi Văn Ga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC,
Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button