Pháp Luật

Quyết định số 1071/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 1071/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 1071

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011
——————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 1418/UBND ngày 21 tháng 06 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2145/TTr-BNV ngày 02 tháng 07 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

– Ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thành ủy Đồng Hới;

2. Ủy viên:

– Ông Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b). Hà
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button