Pháp Luật

Quyết định số 1467/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 1467/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 1467

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh
giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương
———————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 8592-CVNS/BTCTW ngày 12 tháng 8 năm 2010;

Xét Tờ trình số 54/TTr-BCS ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương; Tờ trình số 53/TTr-BNV ngày 12 tháng 08 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để báo cáo);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Thành ủy, HĐND TP Cần Thơ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Vụ: KTN, ĐP, VPBCS (5);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button