Biểu Mẫu

Quyết định số 1611/QĐ-TTg

Tải về Bản in
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

—————

Số: 1611/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

– Tên tiếng Việt: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

– Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần.

– Tên giao dịch: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

– Tên tiếng Anh: VIETNAM AIRLINES JSC.

– Tên viết tắt: VIETNAM AIRLINES

– Trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

– Điện thoại: (84 4) 38272289 Fax: (84 4) 382722375

2. Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 14.101.840.000.000 đồng (mười bốn nghìn, một trăm lẻ một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 1.410.184.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

– Cổ phần nhà nước: 1.057.638.000 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 11.320.600 cổ phần, chiếm 0,803% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 9.474.500 cổ phần, chiếm 0,672% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn: 705.092 cổ phần chiếm 0,05 % vốn điều lệ;

– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 282.036.800 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;

– Cổ phần bán đấu giá công khai: 49.009.008 cổ phần, chiếm 3,475% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoánđể bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP là Bộ Giao thông vận tải.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động: Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 10.180 người và toàn bộ số lao động này tiếp tục làm việc tại Công ty cổ phần.

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Hàng không Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button