Giáo Dục

Quyết định số 2067/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 2067/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 2067/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
———————
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 714/TTr-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2009 về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục Đại học công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoạt động theo quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ và phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoạt động trong giai đoạn 10 năm đầu xây dựng Trường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b). A.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button