Pháp Luật

Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN

Tải về Bản in
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

—————

Số: 2279/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BKHCN NGÀY 15/7/2014 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở KHCN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án Nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Lưu VT, Vụ ĐTG.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Quân

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button