Pháp Luật

Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ

Tải về Bản in
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

—————

Số: 2544/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2980/QĐ-TCHQ ngày 15/11/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội dung trong Kế hoạch chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và chi tiết hóa các bước triển khai đối với các nội dung công việc được giao. Kế hoạch triển khai chi tiết trình Lãnh đạo Tổng cục phụ trách đơn vị phê duyệt trước ngày 06/9/2014 và gửi một bản kế hoạch về Văn phòng Tổng cục theo dõi, tổng hợp,

2. Hàng tuần, các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, tiến độ, đánh giá kết quả, nêu rõ nguyên nhân những việc chưa hoàn thành gửi Văn phòng Tổng cục tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Thời gian báo cáo: trước 09h00 thứ Năm hàng tuần.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xét thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi, cập nhật những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các đơn vị được giao chủ trì chủ động trao đổi với các đơn vị liên quan, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn( để b/c);
– Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);
– Lưu: VT, VP (TH 2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button