Pháp Luật

Quyết định số 332/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 332/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Trương Tấn Viên giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————

Số: 332/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Trương Tấn Viên
giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

—————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 7294-CVNS/BTCTW ngày 04 tháng 03 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 111/TTr-BCSĐBGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 322/TTr-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Tấn Viên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Trương Tấn Viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để báo cáo);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button