Biểu Mẫu

Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT

Tải về

Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
————————–

Số: 38/2008/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản
—————–
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03/12/2004 và Nghị định số 111/2005/NĐ – CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 75/1999/QĐ-BVHTT ngày 08/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành “quy chế liên doanh về in và phát hành xuất bản phẩm”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc nhà xuất bản và các chủ thể tham gia hoạt động liên kết xuất bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– PTT Nguyễn Thiện Nhân;
– UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo TƯ;
– Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các cơ quan Trung ương các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
– Công báo VPCP, Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra VBQLPL (Bộ TP);
– A25 Bộ Công an;
– Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ TT&TT;
– Các nhà xuất bản;
– Các cơ sở in;
– Các cơ sở phát hành;
– Các Sở TT&TT;
– Các Sở VH-TT&DL;
– Lưu: VT Bộ TT&TT, Cục XB (LTV 400).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button