Pháp Luật

Quyết định số 381/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 381/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 – 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
—————

Số: 381/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 – 2011

———————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 641/TTr-BNV ngày 10 tháng 03 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và ông Đàm Văn Eng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button