Pháp Luật

Quyết định số 393/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 393/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại ông Hà Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–
Số: 393/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ông Hà Hùng
giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

—————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 104-CV/BCSĐ, ngày 25 tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 536/TTr-BNV, ngày 02/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Hà Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, NC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button